BAZAT E MENAXHIMIT PDF

Per kete ekzistojn tri pikpamje te ndryshme 1. Roli determinues i mjedisit firmat nuk mund te influencojn mbi mjedisin 2. Roli determinues i organizates organizatat i pershtaten mjedisit varsisht prej sasis se burimeve ne dispozicion 3. Roli determinues i mjedisit dhe i organizates ne suksesin e biznesit ndikon si organizata ashtu edhe mjedisi Faktoret e jashtem llogatiten faktoret jasht kufijve te organizates dhe qe ndikojn mbi operacionet e saj. Faketoret politiko-ligjor, percaktojn kuadrin ligjor dhe qeveritar brenda te cilit veprojn organizatat.

Author:Voodookazahn Kazijin
Country:Moldova, Republic of
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):21 February 2007
Pages:46
PDF File Size:1.17 Mb
ePub File Size:6.39 Mb
ISBN:495-8-63216-532-2
Downloads:69201
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TojinnDefinimet e Menaxhmentit? Mas-i dhe Deglasi 2. Puna e menaxherit si funksion dhe 2. Puna e menaxherit si rol. Krahasoni rolet e Menaxhmentit? Studenti: Faton Bajrami Prof. Roli informativ dhe 3. Menaxhmenti si proces? Berim Ramosaj Bazat e Menaxhimit 5 8. Planifikimi strategjik?

Berim Ramosaj Bazat e Menaxhimit 6 Planifikimi financiar? Analiza e Rentabilitetit? Berim Ramosaj Bazat e Menaxhimit 7 BCG Matrica? Autoriteti Funksional? Hierarkia e autoritetit dhe 2. Berim Ramosaj Bazat e Menaxhimit 10 Standardet e afarizmit? Gant Diagrami? Pert diagrami? Dimensioni i ruajtjes dhe burimit. Ekstrapolacioni i trendit? Krahasimi i autoriteti linjor me ata funskional? Metoda themelore e parashikimi?

Metodat e udheheqjes me ndyshime? Modelet bashkohore te menaxhmentit te sisteme afariste? Masat per vlersimin e suksesit afarist?

Krahasoni tipet e vendimeve me nivelet menaxheriale? Hierarkika e qellimeve 3. Metoda druri? Krahasoni autoritetin linjor me personelin ndihmes? Pert Diagrami 1. Krahasoni qasjet shkencore me qasjet praktike te procesit te Menaxhmentit? Esenca e kunderthenies ne mes te Centralizimit dhe Decentralizimit?

Rezistenca ndaj ndryshimeve? Kontrolli i afarizmit te tersishem? Struktura organizative dhe tipet e menaxhmentit? Menaxheret ne pozita te ndryshme ne organizata te ndryshme? Krahasoni funksionet menaxheriale neper nivelet e ndryshme menaxheriale? Planifikimi financiar perfshine? Burimet e jashtme te ndryshimeve dhe ndikimi i tyre? Standardet e afarizmit si masa per kontroll? Krahaso udheheqjen qeverisjen dhe kontrolin 2.

Krahaso aftsit e menaxherit mes tyre 3. Analiza e rentabilitetit 4. Krahaso swot analiza edhe tows matricat 5. Gant diagrami 1. Krahasoni shtimin vertikal me ar horizontal 2. Krahasoni punen e menaxherit si rol dhe si funksion 3. Menaxhmenti si proces edhe si struktur 4. Flisni per modelet e vendosjes dhe procesin e modeleve 5. Revizioni i kontrollit. Berim Ramosaj Bazat e Menaxhimit 14 1 Menaxheret ne pozita te ndryshme ne organizata te ndryshme? Krahaso rolet e menaxheriale midis tyre 2.

Krahaso permisat midis tyre 3. BCG matrica 4. Perparesite dhe dobesit e struktures se hapur organizative 5. Kontrolli nen ndikimin e masave financiare. Krahasoni rolet e menaxhmentit 2. Krahasoni premisat mes tyre 3. Perparesite dhe te metat e struktures se zgjeruar te organizimit 5.

Kontrolli sipas masave financiare 1. Revizioni i kontrollit 1 Menaxheret ne pozita te ndryshme ne organizata te ndryshme? Parashikimi dhe Premisat?

Dallimi i autoritetit linjor dhe atij funksionla? Analiza e rentabilitetit? Nivelet hierarkike dhe tipet e vendimeve? Faktoret qe ndikojne ne centralizim dhe decentralizim? Struktura divizionale dhe matricore?

Perparesite dhe te metat e struktures se ngushtuar piramidale? Krahasoni tekniken druri me ekstrapolacionin e trendit? Dallimi mes teknikes delphi dhe brainstorming? Berim Ramosaj Bazat e Menaxhimit 15 4. Centralizimi dhe decentralizimi i menaxhmentit? Organizimi dhe tipet e menaxhmentit? Berim Ramosaj Related Papers.

EL ESPANTOSO REDENTOR LAZARUS MORELL PDF

Bazat e Menaxhimit-sfidat (Mundeni me shkarku)

.

AVICENNA LATINUS PDF

.

IN4148 SOD 323 PDF

.

EASYSYNC ES-U-3001-M PDF

.

Related Articles