AMORTH GABRIELE WYZNANIA EGZORCYSTY PDF

See all condition definitions — opens in a new window or tab Estimated delivery within working days. Be the first to review this item Would you wyznnia to tell us about a lower price? Amazon Music Stream millions of songs. Share your thoughts with other customers. Email to friends Share on Facebook — opens in a new window or tab Share on Twitter — opens in a new window amotth tab Share on Pinterest — opens in a new window or tab.

Author:Shakarg Taugar
Country:Cape Verde
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):20 March 2010
Pages:42
PDF File Size:4.32 Mb
ePub File Size:15.59 Mb
ISBN:263-5-42086-531-4
Downloads:17654
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VoodoogarTytut oryginau: Un esorcista racconta Przektad z woskiego: O. Franciszek Gobiowski. Siwickiego 7. Ksigi Pisma witego zapewniaj nas, e szatan sprawuje sw wadz nad wiatem take przez fizyczne optanie. Wsrd wadz, jakich Jezus udzieli Apostoom i ich nastpcom, jest par razy wymieniona moc wypdzania zych duchw por. Mt 10,8; Mk 3,15; Lk 9,1. Jeli wic Bg dopuszcza, aby niektrzy ludzie doswiadczyli drczenia przez zego ducha, to jednoczenie przewidzia dla nich potn pomoc.

Wyposay Koci w moce sakramentalne, ktre s bardzo skuteczne dla osb znajdujcych si w potrzebie. Przeciwko niecnej dziaalnoci szatana Bg wybra jako trwa pomoc Najwitsz Dziewic ze wzgldu na nieprzyja, jak wprowadzi od samego pocztku midzy tymi dwoma przeciwnikami.

Wikszo wspczesnych pisarzy, nie wykluczajc teologw katolickich, chocia nie zaprzecza istnieniu szatana i innych zbuntowanych aniow, jest jednak skonna do pomniejszania wagi ich wpywu na sprawy ludzkie. Twierdz oni, szczeglnie w rozwaaniach dotyczcych fizycznych opta, e podwaanie tego wpywu jest ich obowizkiem i dowodem mdroci.

Caa wspczesna kultura uwaza, e dopatrywanie si przyczyny zjawisk, ktre zachodz wok nas, i przypisywanie ich czynnikom odmiennym od porzdku naturalnego jest wywodzcym si z pierwotnych epok zudzeniem. Jest rzecz oczywist, e zy duch ma wwczas bardzo uatwione zadanie, zwaszcza wtedy, gdy tak postaw przyjmuj ci, ktrzy z racji swego posannictwa maj obo I Zob.

II Maryi]. Gabriela Amortha, ktry od wielu lat jest moim nieocenionym pomocnikiem w penieniu posugi egzorcysty. Niektre wydarzenia tu opisane przeywalimy razem, wsplnie dzielc troski, trud i nadzieje, by nie pomoc wielu osobom cierpicym. Bardzo ciesz si z wydania tej ksiki midzy innymi dlatego, e chocia w ostatnich dziesicioleciach wiele napisano we wszystkich dziedzinach teologii i moralnoci katolickiej, to jednak zagadnienie egzorcyzmw zostao niemal catkowicie zaniedbane.

By moe brak opracowa i zainteresowania tym zagadnieniem jest powodem, e jedyn czci rytuau, ktra dotychczas nie zostaa odnowiona wedug zalece Soboru Watykaskiego II, jest wanie cz dotyczca egzorcyzmw. A przecie posuga wypdzania zych duchw ma wielkie znaczenie w ewangelizacyjnej misji Kocioa, jak o tym mwi Ewangelia, dziaalno Apostow i historia Kocioa. Gdy w. Piotr, kierujc si nadprzyrodzonym natchnieniem, przyby do domu setnika Korneliusza, aby gosi mu wiar chrzecijask wskaza, e Bg by rzeczywicie z Jezusem i podkreli, w szczeglny sposb, moc, z jak Jezus uwalnia optanych przez diaba por.

Dz 10, By to najbardziej wymowny znak Boej woli 6 wizek i wadz przeszkadza szatanowi w jego niecnej dziaalnoci. Biorc pod uwag Pismo wite, teologi i codzienne dowiadczenie, naleaoby raczej uwaa optanych przez diaba za osoby nieszczliwe, ktrym nauka niewiele potrafi pomc, chocia otwarcie si do tego nie przyznaje. Waciwe rozpoznanie demonopatii - tak mona nazywa kady zoliwy wpyw zego ducha jest w wikszej czci przypadkw moliwe jedynie dla osoby, ktra potrafi rozpozna objawy diabeIskiego dziaania.

Choroba pochodzenia diabelskiego, jeli nawet jest Iekka, nie ustpuje nawet po zastosowaniu wszelkich znanych lekarstw; natomiast choroby bardzo powane, uwaane za miertelne, w tajemniczy sposb znikaj, a do cakowitego wyleczenia, dziki zastosowaniu czysto religijnych rodkw. Ponadto ofiary zego ducha uwaaj, e s cigle przeladowane przez zy los: ich ycie jest jednym pasmem nieszcz.

Wielu uczonych powica swoje badania zjawiskom podobnym do tych, ktre wystpuj w podmiotach dotknitych przez dziaanie diaba. Rozpoznajc wyranie ich nienormalny charakter i okreslajc je jako paranormalne. Nie podwaamy w najmniejszym stopniu postpw i osigni nauki. Jednak sprzeczne z rzeczywistosci, ktrej cigle dowiadczamy, jest przekonanie, e nauka potrafi wyjani wszystko. Podobnie nierealne jest pragnienie sprowadzenia wszelkiego za, jak choroby i nieszczcia, jedynie do zwykych przyczyn naturalnych.

Niewielu jest uczonych, ktrzy myl powanie o moliwoci wpywania i dziaania si obcych, inteligentnych i bezcielesnych, jako o przyczynie pewnych zjawisk. Niewielka jest rwnie liczba lekarzy, ktrzy stajc wobec przypadkw chorb z zadziwiajcymi objawami i niewytumaczalnymi klinicznie skutkami, sdz spokojnie, 7 e maj do czynienia z pacjentami tego drugiego rodzaju.

Wielu spord nich powoluje si w podobnych przypadkach na Freuda, jako na waciwego hierofanta 2. Z tego wzgldu czsto doprowadzaj tych nieszczsnych ludzi do jeszcze gorszych stanw, gdy tymczasem ich dziaalno, poczona z prac kapana egzorcysty, mogaby si okaza take w tych przypadkach bardzo zbawienna.

Ksika ks. Gabriela Amortha ukazuje czytelnikowi w sposb bezporedni, krtki i jasny, dziaalno egzorcysty. Opracowanie to cechuje si logicznym wtkiem opowiadania, nie zatrzymuje si jednak nad teoretycznymi zaoeniami istnienie diaba, moliwo optania fizycznego itd. Autor woli, aby przemawiay fakty i stawia czytelnika przed tym, co egzorcysta dostrzega i czyni. Wiem doskonale, jak bardzo Autorowi le na sercu ludzie Kocioa, bdcy uprzywilejowanymi powiernikami wadzy udzielonej przez Chrystusa po to, aby wypdzali ze duchy w Jego imi.

Ufam wic, e ksika ta przyniesie wiele dobra i bdzie bodcem do podjcia innych opracowa z tej dziedziny. Candido Amantini! WSTP Gdy kardyna Ugo Poletti, wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej, niespodziewanie przekaza mi wadz egzorcysty, wwczas nie przypuszczaem, jak ogromny wiat si otworzy dla mojego dowiadczenia i jak wielu ludzi bdzie korzysta z mojej posugi.

Co wicej, zadanie to zostao powierzone mi pocztkowo, abym suy pomoc o. Candido Amantiniemu, pasjonicie, bardzo znanemu i dowiadczonemu egzorcycie, ktry sciga na wite Schody w Rzymie La Scala Santa potrzebujcych pomocy z caych Woch, a czsto nawet z zagranicy.

Bya to dla mnie naprawd bardzo wielka aska. Nikt si nie staje egzorcyst z wasnej woli, gdy wwczas napotyka wielkie trudnoci i popenia nieuniknione bdy ze szkod dla wiemych.

Sdz, e o. Candido by jedynym egzorcyst na wiecie, ktry mia 36 lat dowiadczenia w tej dziedzinie. Nie mogem wic mie lepszego mistrza i jestem mu wdziczny za cierpliwo, z jak mnie wprowadzi w t zupenie dla mnie now posug.

Podczas sprawowania posugi egzorcysty dokonaem take innego odkrycia, mianowicie i we Woszech jest - niewielu egzorcystw, a przygotowanych do penienia tej posugi naprawd bardzo mao. Jeszcze gorszy stan rzeczy, jest w innych krajach. Czyby to byo niedbalstwo ze strony biskupw i kapanw? Prawdziwa i rzeczywista niewiara w konieczno i skuteczno tej posugi? Czuem w kadym razie, e rozpoczynam penienie apostolstwa wrd osb bardzo cierpicych, ktrych nikt nie rozumie: ani domownicy, ani lekarze, ani kapani.

Duszpasterstwo na tym polu jest dzisiaj w wiecie katolickim cakowicie zaniedbane. W przeszoci tak nie byo i musz przyzna, e w niektrych konfesjach wywodzcych si z reformy protestanckiej egzorcyzmw dokonuje si czsto i skutecznie. Kada katedra powinna mie swojego egzorcyst, tak jak ma specjalnego spowiednika; i tym liczniejsi powinni by egzorcyci, im bardziej si ich potrzebuje: w wikszych parafiach, w sanktuariach.

Tymczasem, poza ma liczebnoci, egzorcyci s le widziani, zwalczani, trudno im znale miejsce do penienia swojej posugi. Wiadomo, e optani przez zego ducha niekiedy krzycz. To wystarcza, aby przeoony domu zakonnego lub proboszcz nie zechcia mie egzorcystw w swoich pomieszczeniach; spokojne ycie i unikanie wszelkiej wrzawy maj wiksz warto ni mio leczca optanych.

Take piszcy te sowa musia przebyc swoj drog krzyow, chocia nie w takim stopniu jak inni egzorcyci, bardziej godni i cenieni. Jest to refleksja, do ktrej zachcam wszystkich biskupw, ktrzy s niekiedy mao wraliwi na to zagadnienie.

A chodzi przecie o posug powierzon wycznie im: tylko oni mog j peni lub wyznacza egzorcystw. Jak powstaa ta ksika? Zrodzia si z pragnienia podzielenia si z osobami zainteresowanymi owocami 10 dugiego i bogatego dowiadczenia, dowiadczenia raczej o. Candido ni mojego. Moim zamierzeniem jest wywiadczy przysug przede wszystkim egzorcystom i wszystkim kapanom. Tak jak kady lekarz oglny, powinien umie wskaza swoim pacjentom odpowiedniego specjalisty laryngologa, ortopedy, neurologa Dodaj inny powd, dla ktrego wielu kapanw zachcao mnie do napisania tej ksiki.

Rytua egzorcyzmw wrd wielu zasad podanych egzorcystom zaleca, aby studiowali oni liczne i poyteczne opracowania godnych zaufania autorw. Kiedy si jednak poszukuje powanych ksiek dotyczcych tego zagadnienia, niewiele ich mona znale.

Wymieniam trzy spord nich. Autorem pierwszej jest ks. Balducci: II diavolo [Diabel] , Casale Monferrato ; jest ona poyteczna w czci teoretycznej, ale nie w czci praktycznej, w ktrej zawiera braki i bdy; autor jest demonologiem, a nie egzorcyst.

Druga to ksika egzorcysty, o. La Grua pt. La preghiera di liberazione I [Modlitwa o uwolnienie], Palermo ? Na wzmiank zasuguje take ksika napisana przez R. Allegriego pt. Nie jest to opracowanie systematyczne, ale zbir wywiadw, mwicych o przypadkach kracowych. S one na pewno prawdziwe i przedstawione z wielk powag, lecz autor koncentruje si na przypadkach najbardziej uderzajcych i pomija objawy zwyczajnych przypadkw, a te egzorcysta musi bra zawsze pod uwag. Dlatego jest to opracowanie skrtowe, majce na celu dotarcie do wikszej liczby czytelnikw.

W nastpnych ksikach zamierzam bardziej pogbi ten temat i mam nadziej, e rwnie inni autorzy zajm si tym zagadnieniem ze znajomoci rzeczy i wraliwoci, by zostao ono przedstawione w moliwie dokadny sposb, tak jak to miao miejsce w ubiegych wiekach w nauczaniu Kocioa katolickiego, a obecnie spotyka si w Kocioach protestanckich. Na pocztku pragn zaznaczy, e nie zatrzymuj si nad uzasadnieniem pewnych prawd, ktre uwaam za oglnie znane i powszechnie przyjte: istnienie zych duchw, moliwo opta diabelskich oraz wadza wypydzania zych duchw udzielona przez Chrystusa tym, ktrzy wierz w ordzie ewangeliczne.

S to prawdy objawione, wyranie zawarte w Pimie witym, pogbione przez teologi, ustawicznie nauczane i przypominane przez urzd nauczycielski Kocioa.

Sdz, e zostay one ju wystarczajco omwione w innych opracowaniach. Chciabym raczej pj dalej i zatrzymac si nad tym, co jest mniej znane, mianowicie nad wnioskami praktycznymi, ktre mog by poyteczne dla egzorcystw i dla tych, ktrzy pragn dokadniejszych wiadomoci dotyczcych tego zagadnienia. Prosz mi wic wybaczyc niektre powtrzenia podstawowych poj. Niech Dziewica Niepokalana, Nieprzyjacika szatana, ju od pierwszej zapowiedzi zbawienia Rdz 3, 15 a do jej wypenienia Ap 12 i zjednoczona ze swoim Synem, w walce zmierzajcej do pokonania szatana i zmiadenia mu gowy, pobogosawi to opracowanie, owoc wyczerpujcej pracy, ktr wykonuj ufny w Jej wsparcie i opiek.

Nie przewidywaem, e rozejdzie si ona tak szybko i trzeba bdzie dokona nowych wyda. Jest to potwierdzenie - moim zdaniem - nie tylko zainteresowania poruszanym problemem, ale take braku ksiki katolickiej, ktra by omawiaa egzorcyzmy w sposb peny i to nie tylko we Woszech, ale w caym wiecie katolickim. Jest to, jak sdz, fakt wielce znaczcy i przykry. Wyjania on niewytumaczalny brak zainteresowania tym zagadnieniem lub, by moe, prawdziw niewiar w te prawdy.

Dzikuj za liczne pochway, za wyrazy uznania, zwaszcza ze strony egzorcystw, wrd nich najmilsza bya pochwaa mojego "mistrza" o. Candido Amantiniego, ktry uzna moj ksik za wiern jego pouczeniom. Nie przesano mi takich uwag krytycznych, ktre domagayby si wprowadzenia zmian i poprawek, dlatego w nowym wydaniu rozwinem jedynie te treci, ktre uznaem za wane dla peniejszego przedstawienia omawianego zagadnienia.

Sdz rwnie, e osoby lub grupy osb, o ktrych mwi w ksice, zrozumiay waciw intencj moich uwag i nie poczuy si obraone.

PALIMPSESTOS GERARD GENETTE PDF

Wyznania egzorcysty

Most purchases from business sellers are protected by the Consumer Contract Regulations which give you the right to cancel the purchase within 14 days after the day you receive the item. Email to friends Share on Facebook — opens in a new window or tab Share on Twitter — opens in a new window or tab Share on Pinterest — opens in a new window or tab. Amazon Restaurants Food delivery from local restaurants. Alexa Actionable Analytics for the Web. For additional information, see the Global Shipping Programme terms and conditions — opens in a new window or tab. Share your thoughts with other customers.

ASTM A217 PDF

Wyznania egzorcysty

.

Related Articles